Do you think Sen. Joe Manchin should switch political parties?