Do you think Biden regrets choosing Kamala Harris as VP?

Do you think Biden regrets choosing Kamala Harris as VP?

You will be redirected after 1 seconds